IX Konferencja Naukowo-Szkoleniowa - pt."Słucham, więc potrafię"

Programowanie słuchu. Programowanie języka. Programowanie umysłu.

W dniu 7 grudnia 2018 roku w Kajetanach

Sprawozdanie z I konferencji.

I konferencja naukowo-szkoleniowa
"SŁUCHAM, WIĘC POTRAFIĘ" 
LISTENING IS "I CAN"

W dniach 31 maja -1 czerwca 2010 roku w Międzynarodowym Centrum Słuchu i Mowy w Kajetanach odbyła się I Konferencja Naukowo - Szkoleniowa "Słucham, więc potrafię" - Listening is "I Can". Jej program skierowany był przede wszystkim do specjalistów z obszaru rehabilitacji. W spotkaniu wzięło udział ponad 140 osób z różnych ośrodków rehabilitacyjnych w Polsce. Konferencja stanowiła wstęp do realizacji działań o charakterze szkoleniowym związanych ze stosowaniem terapii metodą audytywno-werbalną w rehabilitacji dzieci z wadami słuchu.

Uroczystego otwarcia obrad dokonał profesor Henryk Skarżyński - dyrektor Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu, który w swoim wystąpieniu przedstawił najważniejsze fakty z bogatej historii Instytutu, zapoznał zgromadzonych z osiągnięciami w dziedzinie leczenia i rehabilitacji osób z różnego typu ubytkami słuchu oraz programami realizowanymi przez Instytut. Profesor H. Skarżyński zwrócił szczególną uwagę na stale rosnąca grupę pacjentów objętych leczeniem z wykorzystaniem różnych systemów implantów słuchowych. Wiele uwagi poświęcił również zagadnieniu częściowej głuchoty. Powitał także gościa specjalnego Konferencji - profesora Warrena Estabrooksa z Kanady, który jest uznanym w świecie ekspertem w dziedzinie terapii metodą audytywno-werbalną. W imieniu Komitetu Naukowego i Organizacyjnego Konferencji uczestników powitała mgr Małgorzata Zgoda - sekretarz naukowy Konferencji, przedstawiając zgromadzonym idee Konferencji i założenia programu objętego wspólnym tytułem "Słucham, więc potrafię" - Listening is "I Can".

Kolejne punkty programu pierwszego dnia obrad wypełniły wystąpienia: prof. W. Estabrooksa - dotyczące filozofii i założeń metody audytywno-werbalnej, dr. inż. Artura Lorensa - kierownika Zakładu Implantów i Percepcji Słuchowej Instytutu na temat implantów ślimakowych i możliwości słyszenia, jakie uzyskują pacjenci korzystający z tych urządzeń, pracowników Zakładu: mgr inż. Anity Obryckiej - dotyczące słyszenia dwuusznego oraz mgr Joanny Putkiewicz o efektach stosowania implantów ślimakowych u dzieci z dodatkowymi dysfunkcjami rozwojowymi, kiero wnika Kliniki Rehabilitacji Instytutu dr Anny Geremek o postępowaniu diagnostycznym i leczeniu dzieci z wadami słuchu, mgr Agnieszki Pankowskiej - pracownika Kliniki odnośnie zadań i obszarów rehabilitacji osób z częściową głuchotą, które korzystają z implantów ślimakowych.

Program naukowy tego dnia zamykała prezentacja mgr inż. Michała Kidy z Wrocławia poświęcona nowemu implantowi ślimakowemu Nucleus 5. Po wykładach wszy scy uczestnicy wzięli udział we wspólnej kolacji.

Drugi dzień obrad, poświęcony w całości zagadnieniom związanym z praktyką stosowania metody audytywno-werbalnej w pracy z małymi dziećmi niesłyszącymi, rozpoczął się od wykładu prof. W. Estabrooksa. 
W swoim wystąpieniu nawiązał on do doświadczeń wynikających z wieloletniego stosowania metody oraz do zadań realizowanych w ramach Międzynarodowych Warsztatów Naukowo-Szkoleniowych dla terapeutów Mowy "Listening for Life. Auditory-Verbal Therapy: Principles into Practice", które prowadził wraz z członkami swojego zespołu terapeutów w Międzynarodowym Centrum Słuchu i Mowy w Kajetanach w okresie od marca 2008 roku do czerwca 2009 roku. Podkreślił, że były to pierwsze w tej części Europy warsztaty, których celem była zarówno nauka, jak i praktyczne stosowanie technik i strategii metody audytywno-werbalnej w pracy z najmłodszymi dziećmi z wadą słuchu. Profesor W. Estabrooks zwrócił szczególną uwagę na fakt, że trwające ponad rok zajęcia, prowadzone w języku angielskim, obejmowały zagadnienia dotyczące diagnostyki audiologicznej, interpretacji wyników badań dla potrzeb prognozowania możliwości słuchowego odbioru mowy oraz planowania i prowadzenia sesji terapeutycznych ściśle podporządkowanych regułom metody audytywno-werbalnej. Każdy z uczestników jego warsztatów miał za zadanie rejestrować przebieg prowadzonych przez siebie zajęć, a nagrania były przedstawiane i dokładnie analizowane przez wszystkich słuchaczy. Udział w warsztatach oraz ich ukończenie, które poprzedził egzamin teoretyczny i praktyczny, poświadczone zostały specjalnym certyfikatem. Następnie przedstawił on jedynych w Polsce uczestników tego przedsięwzięcia - terapeutów z Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu, a tym samym jedyne certyfikowane polskie absolwentki organizowanych przez niego warsztatów: mgr Annę Barej, mgr Agatę Lutek, 
mgr Agnieszkę Pankowską, mgr Małgorzatę Zgodę oraz mgr Edytę Zielińską, dziękując im za wysiłek, aktywność, współpracę i zaangażowanie podczas zajęć.

Wykład prof. W. Estabrooksa był doskonałym wstępem do kolejnego punktu programu Konferencji - panelu terapeutycznego, dotyczącego technik i strategii Metody Audytywno-Werbalnej. Obejmował on wystąpienia wspomnianych już absolwentek Międzynarodowych Warsztatów "Listening for Life. Auditory-Verbal Therapy: Principles into Practice". Były one poświęcone doświadczeniom, wiedzy i umiejętnościom zdobytym podczas warsztatów, prezentacji sposobu organizacji i przebiegu sesji terapeutycznych, strategiom i technikom stosowanym w pracy z rodzicami i dzieckiem. Każde z wystąpień, zgodnie z regułami metody, ilustrowały filmy nagrane przez terapeutów podczas ich zajęć.

Ponieważ rzeczywistym klientem terapeuty metody audytywno-werbalnej są rodzice, nie mogło ich zabraknąć na Konferencji. W ich imieniu wystąpiła pani Alicja Czerniawska-Buscher, mama małej Ani, która podzieliła się z uczestnikami swoimi spostrzeżeniami na temat jej roli w rehabilitacji córki oraz udziału w zajęciach prowadzonych zgodnie z metodą. Ilustracją były filmy nagrane podczas zabaw i ćwiczeń, które organizowała dziecku w warunkach domowych. Warto w tym miejscu nadmienić, że z obecności innych rodziców i możliwości rozmów z nimi mogli skorzystać wszyscy uczestnicy Konferencji, ponieważ podczas całego drugiego dnia obrad funkcjonowało specjalne stanowisko, przy którym dyżurowali zaproszeni przez organizatorów rodzice wraz ze swoimi pociechami.

Po wystąpieniach przyszedł czas na dyskusję. Pytania zgłaszane przez uczestników Konferencji dotyczyły wielu praktycznych elementów stosowania metody audytywno-werbalnej. Pytano m.in. o moment, w którym powinna być podjęta decyzja o objęciu dziecka taką formą terapii, czy konieczne jest zachowanie reguł tzw. geografii czyli zabawy, ćwiczeń z dzieckiem, kiedy terapeuta siedzi obok pacjenta, o narzędzia do monitorowania postępów i efektów pracy, częstotliwość takich pomiarów, o współpracę terapeuty z innymi specjalistami, czy o wykorzystanie zasad i technik wpisanych w metodę audytywno-werbalną do pracy z dziećmi słyszącymi dotkniętymi np. autyzmem, alalią. Dzięki tłumaczeniu symultanicznemu, w dyskusji aktywnie uczestniczył także prof. W. Estabrooks.

Na zakończenie mgr Małgorzata Zgoda wraz z koleżankami: mgr Anną Barej, mgr Agatą Lutek, mgr Agnieszką Pankowską oraz mgr Edytą Zielińską podziękowały uczestnikom za udział w Konferencji, zaznaczając, że organizacja tego wydarzenia jest jednym z zadań, jakie spoczywają na absolwentach warsztatów "Listening for Life. Auditory-Verbal Therapy: Principles into Practice", dotyczącego propagowania metody audytywno-werbalnej oraz szkolenia kolejnych terapeutów według ściśle określonych zasad.

Informujemy, że wszystkie osoby zainteresowane udziałem w dalszych etapach naszych działań pod hasłem "Słucham, więc potrafię" - Listening is "I Can" będących bezpośrednią kontynuacją I Konferencji, zapraszamy do odwiedzania strony internetowej Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu, gdzie pojawiać się będą szczegółowe informacje na ten temat.

mgr Agnieszka Pankowska
mgr Anna Barej, mgr Agata Lutek 
mgr Edyta Zielińska
Klinika Rehabilitacji

mgr Małgorzata Zgoda
Zakład Implantów i Percepcji Słuchowej 
Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu