IX Konferencja Naukowo-Szkoleniowa - pt."Słucham, więc potrafię"

Programowanie słuchu. Programowanie języka. Programowanie umysłu.

W dniu 7 grudnia 2018 roku w Kajetanach

Polityka przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwanego dalej RODO Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu z siedzibą w Warszawie zwany dalej Instytutem informuje, iż: Instytut dokłada wszelkiej staranności, aby adekwatnie zabezpieczyć Państwa dane osobowe udostępnione w związku z udziałem w Konferencji „Słucham, więc potrafię”, która odbędzie się w dniu 07.12.2018 r. w Kajetanach zwanej dalej Konferencją, jak również przekazać wszystkim osobom, których dane osobowe przetwarza, wyczerpujące informacje o zakresie i sposobie przetwarzania ich danych.
W związku z powyższym przekazujemy poniższe informacje.

Tożsamość i dane kontaktowe administratora
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu, z siedzibą w Warszawie, ul. Mochnackiego 10, 02-042 Warszawa (tel. 22 311 81 02, fax 22 311 81 18).

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych
Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez email: iod@ifps.org.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania przez Państwa danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z tym przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Instytut wyłącznie w celach realizacji zadań związanych z organizacją i udziałem w Konferencji, która odbędzie się w dniu 07.12.2018 r. w Kajetanach (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Odbiorcy danych
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są podmioty, którym Instytut powierzy przetwarzanie danych osobowych, oraz pracownicy i współpracownicy Instytutu lub tych podmiotów – w zakresie, w jakim jest to niezbędne do realizacji celów przetwarzania tych danych.

Okres przechowywania danych
Dane osobowe przetwarzane będą przez okres trwania Konferencji, a po zakończeniu Konferencji – przez okres sześciu lat od dnia 31 grudnia następującego po zakończeniu roku, w którym odbyła się Konferencja.

Prawa osób, których dane dotyczą
Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:

W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednak niezbędne do realizacji zadań związanych z organizacją i uczestnictwem w Konferencji.